9 X 2016 – Uśrednianie pensji nauczycieli a nowy kalendarz roku szkolnego.

9 Październik 2016 Dodaj komentarz

Na czwartkowej sesji Rady Powiatu Lęborskiego zadałem pytanie Zarządowi Powiatu wynikające ze zmiany w organizacji roku szkolnego 2016/2017. Otóż MEN zarządził w sierpniu zmianę dotychczasowego kalendarza roku szkolnego, skracając go o jeden tydzień z 38 na 37 tygodni nauki szkolnej. Powinno spowodować to zmiany w sposobie naliczania godzin ponadwymiarowych, którzy po odejściu maturzystów nie wypracowują pełnego etatu. W praktyce nauczyciel, który na 7 klas prowadzi zajęcia w 2 maturalnych traciłby przez to około 17o zł brutto, ale już w przypadku gdy na 6 klas – trzy kończą naukę z końcem kwietnia – traciłby ponad 500 zł.

Pytanie złożone na sesji dotyczy terminu ponownego przeliczenia wynagrodzenia nauczycieli. Odpowiedź przekażę na blogu.

9 VIII 2016 – Sesja nadzwyczajna Rady Powiatu Lęborskiego

9 Sierpień 2016 Dodaj komentarz

Na wniosek grupy radnych o godzinie 9.00 w dniu dzisiejszym odbędzie się sesja nadzwyczajna, na której ocenie poddany zostanie stan dróg w powiecie oraz stan zabezpieczenia przeciwpowodziowego.

Kategorie:Bez kategorii

22 III 2016 – Sesja Rady Powiatu Lęborskiego

22 Marzec 2016 Dodaj komentarz

Informuję, że XVIII sesja Rady Powiatu Lęborskiego odbędzie się dnia 22 marca 2016 roku (wtorek) o godz. 1000 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lęborku przy ul. Czołgistów 5.
 
Porządek obrad:
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Przedstawienie porządku obrad.

Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.

Informacja o realizacji zadań w 2015 roku w ramach „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2015-2018”.

Informacje o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w 2015 roku na terenie działania Prokuratury Rejonowej w Lęborku.

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2015 rok.

Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Lęborku o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Lęborskim za 2015 rok.

Sprawozdanie Komendanta Powiatowego PSP w Lęborku o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2015 roku.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na rok 2016 oraz podjęcie uchwały.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2016-2025 oraz podjęcie uchwały.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Lęborskiego do operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego „Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2016-2020” poprzez realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa nawierzchni jezdni bitumicznej drogi powiatowej nr 1183G na odcinku Czarnówko – Nowa Wieś Lęborska” oraz podjęcie uchwały.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Lęborskiego do operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego „Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2016-2020” poprzez realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa nawierzchni jezdni bitumicznej drogi powiatowej nr 1324G ul. PKWN w Cewicach” oraz podjęcie uchwały.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego oraz prawa jazdy oraz podjęcie uchwały.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lęborskiego oraz podjęcie uchwały.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określania zasad udzielania Stypendium Starosty Lęborskiego dla uczniów uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych, znajdujących się na terenie Powiatu Lęborskiego oraz podjęcie uchwały.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/21/2015 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku oraz podjęcie uchwały.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Lęborskiego na rok 2016 oraz podjęcie uchwały.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu Lęborskiego na 2016 rok oraz podjęcie uchwały.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Lęborskiego na rok 2016 oraz podjęcie uchwały.

Sprawozdania z prac komisji stałych Rady Powiatu za II półrocze 2015 roku.

Interpelacje i zapytania radnych.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Wnioski i oświadczenia radnych.

Zamknięcie obrad.

Kategorie:Powiat

26 II 2016 – Przetarg na remont drogi nr 214 Łeba – Białogarda

26 Luty 2016 Dodaj komentarz

Wstrzymywałem się kilka dni z przekazaniem kompletu wiadomości – nareszcie władze województwa ogłosiły przetarg na remont drogi nr 214 na odcinku Łeba – Białogarda. Tak jak przekazywałem kilkakrotnie droga 214 w przeciwieństwie do I etApu remontu tej drogi – Nowa Wieś Lęborska – Białogarda, który zakończył się kilka lat temu, teraz wymagane będą zmiany w przebiegu drogi. Najważniejsze to obwodnice Charbrowo-Wicko oraz obwodnica Białogardy, zmiany będą także w przebiegu bezpośrednio przed Łebą. Na całej długości remontowanej drogi powstanie ścieżka rowerowa. Planowane zakończenie prac – jesień 2017. 

Kategorie:Powiat Tags:

20 I 2015 – Sesja Rady Powiatu Lęborskiego

20 Styczeń 2016 Dodaj komentarz

 Informuje, że XVI sesja Rady Powiatu Lęborskiego odbędzie się 22 stycznia 2016 roku (piątek) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lęborku przy ul. Czołgistów 5.

Porządek obrad:

Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

Przedstawienie porządku obrad.

Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i prac Zarządu Powiatu między sesjami.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udział Powiatu Lęborskiego, jako Partnera Wiodącego w projekcie partnerskim pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Lębork”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020″ oraz podjęcie uchwały.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lęborskiego oraz podjęcie uchwały.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjecie od Wojewody Pomorskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz podjęcie uchwały.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Lęborskiego oraz podjęcie uchwały.

Interpelacje i zapytania radnych.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Wnioski i oświadczenia radnych.

Zamknięcie obrad.

15 I 2016 – Ranking liceów wg „Perspektyw” – kolejny sukces „Żeromskiego”

15 Styczeń 2016 Dodaj komentarz

 

 Niedawno opublikowano najnowszy ranking liceów ogólnokształcących. Do rankingu kwalifikuje się 500 najlepszych liceów w Polsce. Z powiatu lęborskiego jedynie I LO im. S. Żeromskiego znajduje się w tym zestawieniu – na 280 miejscu w kraju i na 19 miejscu w województwie. „Żeromski” uzyskał także status szkoły ze „srebrną tarczą”. Oprócz kolejnych sukcesów olimpijskich wpływ na ten sukces miał stuprocentowy wynik zdawalności matury naszych absolwentów.

Chciałbym zwrócić uwagę, że I LO jest w naszym województwie jedną z najwyżej sklasyfikowanych szkół, które nie są prowadzone przez miasta na prawach powiatu. W Gdyni czy Gdańsku możliwości wsparcia szkół ponadgimnazjalnych przez samorządy są nieporównywalnie większe, a mimo tego „Żeromski” utrzymuje się w czołówce.

Pełen ranking tutaj http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=2513:ranking-liceow-2016-woj-pomorskie&catid=178&Itemid=351&strona=1

Strona naszej Szkoły

http://lo1.lebork.pl/

 

21 XII 2015 – Sesja Rady Powiatu Lęborskiego

21 Grudzień 2015 Dodaj komentarz

W dniu dzisiejszym, o godzinie 12.00 zaplanowana jest kolejna sesja Rady Powiatu.

Porządek obrad XV sesji Rady Powiatu Lęborskiego :

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 5. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze powiatu lęborskiego.
 6. Analiza działań za 2014 rok Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2014-2020.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2016-2025 oraz podjęcie uchwały.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lęborskiego na  2016 rok oraz podjęcie uchwały:
 • przedstawienie projektu uchwały,
 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu budżetu powiatu na 2016 rok,
 • przedstawienie zbiorczej opinii Komisji Budżetu, Gospodarki i Integracji Europejskiej,
 • dyskusja,
 • głosowanie.
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu oraz podjęcie uchwały.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na parkingach strzeżonych na 2016 rok oraz podjęcie uchwały.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lęborskiego oraz podjęcie uchwały.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2015 rok oraz podjęcie uchwały.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Lęborskiego do realizacji projektu “Otwarte umysły” w ramach Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz podjęcie uchwały.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie woli wyrażenia zgody na udział Powiatu Lęborskiego jako Partnera Wiodącego w projekcie partnerskim pn. “Adaptacja budynku Auli Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych do celów kulturalnych – na salę wielofunkcyjną” w ramach Poddziałania 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz podjęcie uchwały.
 7. Sprawozdanie z realizacji „Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Lęborskiego na lata 2012-2015
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wnioski i oświadczenia radnych.
 11. Zamknięcie obrad.