Tomasz Tutak do Rady Powiatu Lęborskiego 2018

16 września 2018 Dodaj komentarz

Aktualności z mojej kampanii samorządowe można śledzić tutaj:

/https://m.facebook.com/TomaszTutak2018/

Kategorie:Bez kategorii

23 maja 2017 – Protest w sprawie drogi S6

23 Maj 2017 Dodaj komentarz

Proszę nie dać się zwieść – zapowiedź wiceministra transportu, który w ostatnich dniach obiecał budowę kaszubskiego odcinka trasy S6 nie jest dobrą informacją. To jest zapowiedź kuriozum w skali kraju – otóż wynikiem tej decyzji będzie wybudowanie trasy szybkiego ruchu S6 od Szczecina do Gdańska z „dziurą” między Słupskiem a Bożympolem. Ktoś chyba stracił rozum – jaki jest powód wstrzymania decyzji budowy trasy w naszym powiecie? Wypada jednak pamiętać, że chaos decyzyjny w sprawie trasy S6, który obserwujemy pod rządami obecnej ekipy nie jest jednak tylko jej winą. Poprzednicy z PO pozwolili w czasie gdy byli za to odpowiedzialni na to, że urzędnik średniego szczebla przetrzymał wydanie decyzji środowiskowej przez 2 lata – dzisiaj byłoby już dawno wszystko w trakcie prac. Przy okazji rodzi się ciekawe dla mnie pytanie – dlaczego McDonalds zakupił działkę w „starym” przebiegu trasy S6 (naprzeciwko stacji Statoil)? – czyżby korporacja miała w swoim research`u wcześniej informacje o tym, jakie będą decyzje? Ciężko uwierzyć, że kilkumilionowa inwestycja powstanie przy drodze, która niedługo będzie zmarginalizowana.

Organizacje samorządowe postanowiły na dzień wczorajszy zaplanować akcję protestacyjną polegająca na bardzo „miękkim” blokowaniu trasy S6. W akcji czynny udział wzięli członkowie Stowarzyszenia „Ziemia Lęborska”.

Co ciekawe korek na dojeździe do lęborskiego Ronda Jana Pawła II uformował się zanim weszliśmy na drogę :). Zwróciłem na to uwagę pilnie obserwującemu przebieg protestu pracownikowi Urzędu Wojewódzkiemu, który rejestrował wybrane sceny na telefonie komórkowym.

Poniżej tłumaczę reporterom nasze stanowisko: Wywiad

Galeria z blokady:

17 II 2017 – Sesja Rady Powiatu Lęborskiego

17 lutego 2017 Dodaj komentarz

W dniu dzisiejszym uczestniczę w obradach sesji Rady Powiatu Lęborskiego:

Porządek obrad:
Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

Przedstawienie porządku obrad.

Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Lęborski za 2016 rok.

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 rok.

Informacja o realizacji zadań w 2016 roku w ramach „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2015-2018”.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację projektu pod nazwą „Poprawa dostępności do kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę, modernizację, wyposażenie oddziałów: kardiologicznego

 i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni, a także utworzenie zespołu do kinezyterapii w ramach Działu Fizjoterapii w SPSZOZ w Lęborku” wnioskowanego przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku do współfinansowania ze środków dostępnych w ramach RPO WP 2014-2020 w zakresie Osi priorytetowej 7. Zdrowie oraz podjęcie uchwały.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Wojewody Pomorskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz podjęcie uchwały.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Nowa Wieś Lęborska oraz podjęcie uchwały.  

Rozpatrzenie projektu uchwały uchylającej uchwałę nr XXVIII/224/2013 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż

w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lęborskiego oraz uchwałę nr XXIII/144/2016 z dnia 17 czerwca 2016 roku zmieniającą uchwałę nr XXVIII/224/2013 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lęborskiego oraz podjęcie uchwały.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lęborskiego oraz podjęcie uchwały.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych oraz podjęcie uchwały.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie n a lata 2017-2020 oraz podjęcie uchwały.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnością w Powiecie Lęborskim na lata 2017-2022 oraz podjęcie uchwały.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Lęborskiego na rok 2017 oraz podjęcie uchwały.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu Lęborskiego na 2017 rok oraz podjęcie uchwały.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Lęborskiego na rok 2017 oraz podjęcie uchwały.

Sprawozdania z prac stałych Komisji Rady Powiatu Lęborskiego za II półrocze 2016 roku.

Interpelacje i zapytania radnych.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Wnioski i oświadczenia radnych.

Zamknięcie obrad.

Kategorie:Powiat

23 XII 2016 – Życzenia

23 grudnia 2016 Dodaj komentarz

Merry Christmas!.jpg

Kategorie:Bez kategorii

16 XII 2016 – XXIX sesja Rady Powiatu Lęborskiego

16 grudnia 2016 Dodaj komentarz

W dniu dzisiejszym Rada Powiatu będzie rozpatrywała m.in. uchwałę budżetową na 2017 rok. Porządek obrad XXIX sesji:
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Przedstawienie porządku obrad.

Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.

Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Lęborskiego na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019 – za lata 2014-2015.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Lęborskiego na lata 2016-2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2025” oraz podjęcie uchwały. 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2017-2025 oraz podjęcie uchwały.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lęborskiego na 2017 rok oraz podjęcie uchwały:

przedstawienie projektu uchwały,

przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu budżetu powiatu na 2017 rok,

przedstawienie zbiorczej opinii Komisji Budżetu, Gospodarki i Integracji Europejskiej,

dyskusja,

głosowanie.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2016 rok oraz podjęcie uchwały.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu lęborskiego dla niepublicznych szkół oraz niepublicznych placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz podjęcie uchwały.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Lęborskiego na lata 2016-2025 – aktualizacja oraz podjęcie uchwały.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia przez Powiat Lęborski porozumienia w sprawie powierzenia Powiatowi Bytowskiemu zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego oraz podjęcie uchwały.

Interpelacje i zapytania radnych.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Wnioski i oświadczenia radnych.

Zamknięcie obrad.

Kategorie:Bez kategorii

30 XI 2016 – Sesja Rady Powiatu Lęborskiego

30 listopada 2016 Dodaj komentarz

img_4247W dniu dzisiejszym uczestniczę w XXVIII Sesji Rady Powiatu Lęborskiego

Porządek obrad:

Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

Przedstawienie porządku obrad.

Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.

Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze powiatu lęborskiego.

Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2014-2020 – analiza działań za 2015 rok.

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.

Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Lęborskim na lata 2012-2020.

Sprawozdanie ze zrealizowanych działań w 2015 roku w ramach Strategii Rozwoju Powiatu Lęborskiego.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na rok 2016 oraz podjęcie uchwały.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2016-2025 oraz podjęcie uchwały.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Specjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Lęborku oraz podjęcie uchwały.

Rozpatrzenie projektu uchwały uchylającej uchwałę nr IX/69/07 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lęborskiego w drodze bezprzetargowej oraz podjęcie uchwały.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Lęborskiego na rzecz Gminy Miasto Lębork oraz podjęcie uchwały.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy

z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2017 rok oraz podjęcie uchwały.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lęborskiego oraz podjęcie uchwały.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Lęborskiego na lata 2016-2019 oraz podjęcie uchwały.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej między Powiatem Lęborskim a Powiatem Giżyckim oraz podjęcie uchwały.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego konieczności pilnej budowy drogi ekspresowej S6 oraz podjęcie uchwały.

Interpelacje i zapytania radnych.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Wnioski i oświadczenia radnych.

Zamknięcie obrad

Kategorie:Bez kategorii

19 XI 2016 – Apel mieszkańców Pomorza w sprawie budowy drogi ekspresowej S6na terenie województwa pomorskiego

19 listopada 2016 Dodaj komentarz

Z dużym niepokojem przyjmujemy pojawiające się w ostatnim czasie w mediach wypowiedzi przedstawicieli Rządu RP, które znacząco oddalają perspektywę budowy drogi ekspresowej S6 w województwie pomorskim.

Nie przemawia do nas – przedstawicieli pomorskich samorządów, organizacji pozarządowych i ośrodków akademickich, przedsiębiorców oraz mieszkańców województwa pomorskiego – argumentacja wskazująca drogę S6 jako mniej obciążoną w stosunku do innych dróg krajowych. Na niektórych swoich odcinkach DK 6 średni dobowy ruch roczny znacznie przekracza liczbę 20 tys. samochodów osiągając nawet 41 tys., a na obwodnicy Trójmiasta 70 tys. samochodów. Droga ekspresowa S6 należy do najważniejszych połączeń drogowych województwa pomorskiego oraz stanowi jedno z najważniejszych powiązań krajowego i europejskiego systemu transportowego.

Dzięki staraniom władz samorządowych Pomorza oraz oddziałowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku droga S6 została umieszczona na wysokim miejscu (pozycja 7 na 42 projekty) w Dokumencie Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. z perspektywą do 2030 r., realizowanych ze środków UE. Ponadto inwestycja ta znajduje się na pozycji 10 (na 51 przedsięwzięć) w załączniku nr 1 (Lista zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Programu) do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023, a także została zidentyfikowana w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO IŚ 2014-2020.

Dla inwestycji opracowano koncepcje programowe oraz uzyskano decyzję środowiskową.

Inwestycja ma strategiczny charakter dla województwa pomorskiego. Droga ekspresowa S6 wraz z autostradą A1 i realizowaną drogą ekspresową S7, będzie stanowić kręgosłup transportowy województwa, a także Polski Północnej. Budowa drogi ekspresowej S6 zapewni stworzenie sprawnego powiązania transportowego zachodniej części województwa z Trójmiastem, przyczyniając się tym samym do wzrostu atrakcyjności osiedleńczej i inwestycyjnej tych obszarów. Warto w tym miejscu zauważyć, że obszar zachodniej części województwa został wskazany w projekcie Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) jako obszar zmarginalizowany. Projekt SOR wskazuje również na konieczność uzupełnienia luk w sieci połączeń drogowych, w tym TEN-T, do której należy ta inwestycja.

Brak tej ważnej dla nas, strategicznej z punktu widzenia regionu, drogi oznacza stagnację gospodarczą i społeczną znacznej części województwa pomorskiego. Jest ona ważna dla przedsiębiorców, dla rozwoju gmin, ośrodków akademickich, jak i dla wszystkich mieszkańców tej części Pomorza. Dlatego wspólnie apelujemy o jak najszybsze rozpoczęcie prac nad realizacją tej ważnej dla Pomorza i Polski inwestycji.

16 XI 2016 -Wyzwanie noworoczne wykonane – 1050km/2016roku

16 listopada 2016 5 Komentarzy

1050km/2016 – zobacz video

Przed chwilą wróciłem z treningu biegowego. Szczególnego, bo dzisiaj przekroczyłem granicę 1050 km wybieganych w tym roku. Taki plan postawiłem sobie na ten rok. Dzisiaj czuję satysfakcję, że udało mi się ten cel osiągnąć. Post powstał głównie dlatego, że mam poczucie, że osiągnięcie celu zawdzięczam nie tylko sobie, chciałem więc podziękować i pozdrowić tych, którzy w różny sposób pomogli mi w tym roku.

Przyjaciele w ostatnich 2 latach (tyle mniej więcej biegam) często pytali mnie skąd biorę czas na bieganie. Z potrzeby biegania. Można sobie wszystko tak poukładać, że tzw „normalne” życie na tym nie ucierpi. Ucierpiała tylko statystyka oglądalności kanałów informacyjnych. Często biegam między 19-20. Wiecie co mnie ominęło. Nie czuję, żebym coś stracił:)

Nie jestem lekarzem – nie będę więc pisał o zdrowotnych korzyściach aktywności fizycznej. Powiem tylko to, co jest subiektywne – czuję, że lepiej śpię, mniej się denerwuję, mniej choruję. Noszę znacznie mniejsze ubrania:) Chociaż akurat tego nie planowałem. Znacznie lepiej jem – dużo bardziej świadomie. Paradoksem jest to, że miałem w ogóle nie chodzić. Dopiero w wieku 4 lat zacząłem chodzić – ci, którzy o tym wiedzą trochę inaczej patrzą na moje bieganie. Trochę jak na cud.

Przesunąłem granicę tego, co jest dla mnie „możliwe”. Dzisiaj już wiem, że niemożliwe prawdopodobnie nie istnieje. To, czego udało mi się dokonać w tym roku, w tamtym przyjąłbym jako nieprawdopodobne. 8 marca 2015 przebiegłem pierwsze 2 km. Myślałem, że to ostatnie moje wyjście na bieganie. 3 miesiące później przebiegłem już 10 km, rok później półmaraton. Mam nadzieję, że to nie koniec, na dystans królewski już się zapisałem. Dzisiaj myślę, że może się nie udać, jutro będę na mecie. Jak się nie uda, to wstanę, poprawię się i dobiegnę pojutrze.

Poznałem mnóstwo osób, które dzielą ze mną sportową pasję. Niektórzy byli bardzo blisko, tylko, że wcześniej nie mieliśmy okazji porozmawiać o sporcie.

Nie byłoby wyzwań bez osób, które dają inspirację. Pierwszą była moja Siostra, której zacięcie do biegania wbrew wszystkiemu było dla mnie wielką motywacją. Mamy dużo wspólnego, wiele nowych wspólnych cech ujawnił sport.

Obserwuję od początku swoich przygód biegowych Krystiana, którego poznałem na nowo jako kolegę z pracy, ale także jako przyjaciela, z którym godzinami potrafimy analizować każdy start. W tym założyliśmy wspólnie stowarzyszenie Klub 42,2, chcąc zintegrować środowisko amatorów biegania, kolarstwa i pływania. Krystian w tym roku ukończył mordercze zawody Ironmana. Miałem okazję kibicować mu wspólnie z jego rodziną. Pewnie gdzieś tam w tle pojawił się wtedy pomysł, żeby trochę intensywniej włączyć do treningu rower i pływanie (dzięki Kamil). Nie wiem czy kiedyś wystartuję w triathlonie, ale korzyści wydolnościowe widzę już dzisiaj – dzięki temu poprawiłem swoje rekordy na 10 km i w półmaratonie.

Chciałbym przekazać swoją wdzięczność wszystkim, którzy w Lęborku, Gdyni, Gdańsku wspierali mnie dopingiem – jeździli za mną w śniegu, deszczu i upale. Wiem, że poświęciliście swój czas dla mojego kaprysu, ale nie wiecie, że kilka startów ukończyłem tylko dlatego, że byliście na mecie. Nigdy nie zapomnę gdy kończyłem półmaraton w Gdyni, skurcze rozszarpywały mi nogi i zobaczyłem na mecie Arka i Kazia. Dostałem skrzydeł. Tyle razy jeździli ze mną także Beata, Basia, Marta. Na mecie czekali Adam, Donata, Mrówa, Gosia, Marcin, Nicole, Hannes, Marta, Robert. Zawsze byłem kibicem, dotąd nikt mi nie kibicował w sporcie, teraz wiem, co czują bohaterowie na mecie. Pomimo moich wyników trzymaliście kciuki. Dzięki.

Dziękuję Arturowi za to, że dzięki bieganiu odnaleźliśmy się po latach. Okazało się, że po 25 latach łączy nas nie tylko licealna ławka. Szacunek dla Twoich pasji.

Dzięki dla członków stowarzyszenia Klub 42,2. Fajnie czuć, że nie jesteśmy sami.

Pozdrawiam Anię, którą podziwiam za to, że zmuszona sytuacją wzięła sprawy w swoje ręce i dzięki temu powstałą świetną poradnię dietetyczną, z której usług miałem przyjemność korzystać. Polecam Annvita Lębork

Pozdrawiam wszystkich, którzy dzielili inne moje pasje, dając mi czas na odpoczynek, regenerację, przyjemność – szczególne pozdrawiam Mroczne Arbuzy.

Chciałem przypomnieć, że najwierniejszym kibicem jest moja Mama, która traktuje mnie jak Mo Faraha. Przesadza w zachwytach, ale wiem, że myśli, że mogło to wszystko potoczyć się inaczej. Dziękuję Bogu, że przeszedłem ten rok bez poważniejszych kontuzji i że znalazłem bieganie. 1050 lat chrztu Polski – coś udało się dołożyć od siebie. To dla mnie wielkie szczęście.

Trzymajcie kciuki 9 IV.

Tomek

13 XI 2016 – Odpowiedź na pytanie w/s zasad uśredniania pensji nauczycieli.

13 listopada 2016 Dodaj komentarz

Otrzymałem odpowiedź na pytanie dotyczące zasad uśredniania pensji nauczycieli w szkołach ponadgimnazjalnych – w związku ze zmianą kalendarza roku szkolnego.

Odpowiedź wklejam poniżej w całości. Jestem w trakcie analizy argumentów podanych w piśmie.

odpowiedz.pdf

4 XI 2016 -Podpisanie umowy na remont drogi nr 214

4 listopada 2016 Dodaj komentarz

Nareszcie. W dniu dzisiejszym podpisano umowę na remont drogi nr 214 na odcinku Łeba – Białogarda. Termin zakończenia prac, które wykona firma STRABAG przewidziany jest na maj 2018 roku.