Strona główna > Powiat > 14 IV 2011 – Po finałach

14 IV 2011 – Po finałach

17 marca we wpisie Sukcesy olimpijskie i konkursowe pisałem o zbliżających się finałach XXXVII Olimpiady Historycznej i VI Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. Dziś można już podsumować starty moich uczniów z I LO im. Stefana Żeromskiego w Lęborku. Konrad Król uzyskał tytuł finalisty etapu centralnego OH, Michał Krzywulicz i Paweł Zając zostali z kolei laureatami Finału Pomorskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. Ich sukcesy tym bardziej są warte podkreślenia, że chłopcy przygotowują się do egzaminu maturalnego, który przed nimi już na początku maja. Konrad dzięki swoim sukcesom uzyskał zwolnienie z egzaminu maturalnego z historii z wynikiem 100%.

Jako, że piszę na tym blogu głównie o sparawach samorządowych – proponuję małą zabawę – dzisiaj pytania, z finału pomorskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. Za kilka dni opublikuję prawidłowe odpowiedzi. Powodzenia w zabawie:

VI Pomorski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym
Etap wojewódzki
Test zawiera 30 pytań. Zaznacz jedną prawidłową odpowiedź. W przypadku dwóch
oznaczeń lub więcej punkt nie zostanie przyznany. Powodzenia!

 1. Sołectwo jest:

a)      podstawową jednostką administracyjną podziału terytorialnego państwa

b)      jednostką pomocniczą gminy

c)      zakładem budżetowym powiatu

d)     jednostką organizacyjną urzędu gminy

e)      jednostką pomocniczą powiatu tworzoną przez starostę

 2. Kto tworzy, łączy, dzieli i znosi gminy oraz ustala ich granice:

a)      Prezydent RP w drodze zarządzenia

b)      MSWiA w drodze zarządzenia

c)      Premier RP w drodze rozporządzenia

d)     Rada Ministrów w drodze rozporządzenia

e)      Prezydent RP na wniosek Premiera w drodze zarządzenia

 3. Do utworzenia młodzieżowej rady gminy konieczna jest zgoda:

a)      wójta

b)      burmistrza

c)      prezydenta

d)     rady gminy

e)      rady powiatu

4. W gminie liczącej 80 000 mieszkańców rada gminy składa się z:

a)      23 radnych

b)      30 radnych

c)      33 radnych

d)     45 radnych

e)      48 radnych

5. Do właściwości rady gminy nie należy:

a)      uchwalenie budżetu gminy

b)      uchwalenie statutu gminy

c)      podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych
w odrębnych ustawach

d)     powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu- na wniosek wójta gminy

e)      opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie
i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego

 6. Organami nadzoru nad gminą nie są:

a)      Prezes Rady Ministrów

b)      w zakresie spraw finansowych Regionalna Izba Obrachunkowa

c)      minister właściwy do spraw administracji publicznej

d)     wojewoda

7. W razie powtarzającego się naruszenia przed radę gminy Konstytucji lub ustaw, na wniosek Prezesa Rady Ministrów może zostać rozwiązana rada gminy. Jaki organ może tego dokonać:

a)      wójt w drodze rozporządzenia

b)      Sejm w drodze uchwały

c)      Prezydent w drodze rozporządzenia

d)     sejmik wojewódzki

e)      nie ma takiego organu

8. Kierownikiem urzędu gminy zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym jest:

a)      skarbnik

b)      przewodniczący rady gminy

c)      wójt

d)     sekretarz gminy

e)      osoba wskazana przez radę gminy

9. W gminie liczącej 152 000 mieszkańców prezydent miasta może mieć:

a)      nie więcej niż 1 zastępcę

b)      nie więcej niż 2 zastępców

c)      nie więcej niż 3 zastępców

d)     nie więcej niż 4 zastępców

e)      od 2 do 4 zastępców

10. Organem powiatu jest:

a)      przewodniczący rady powiatu

b)      zarząd powiatu

c)      komisja rewizyjna rady powiatu

d)     starosta powiatu

e)      skarbnik powiatu

 11. Rada powiatu wybiera ze swego grona:

a)      przewodniczącego i jednego lub dwóch wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym

b)      przewodniczącego i od jednego do trzech wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym

c)      przewodniczącego i od jednego do trzech wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym

d)     przewodniczącego i od jednego do trzech wiceprzewodniczących zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym

e)      skarbnika na wniosek komisji budżetowej rady gminy

 12. Rada powiatu obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego rady powiatu w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż:

a)      raz na miesiąc

b)      raz na dwa miesiące

c)      raz na kwartał

d)     raz na pół roku

e)      trzy razy w roku

 13. Mandat radnego powiatu można łączyć z:

a)      mandatem posła lub senatora

b)      wykonywaniem funkcji wojewody lub wicewojewody

c)      członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego

d)     sprawowaniem funkcji wójta

e)      zasiadaniem w zarządzie tego powiatu

14. Zarząd powiatu może liczyć:

a)      od 1 do 3 osób

b)      od 3 do 5 osób

c)      od 5 do 7 osób w powiatach liczących więcej niż 200 000 mieszkańców

d)     do 7 osób

e)      nie ma ustawowych ograniczeń liczby członków zarządu powiatu

 15. W przypadku złożenia rezygnacji przez starostę jej przyjęcie następuje w drodze uchwały rady powiatu:

a)      zwykłą większością głosów

b)      bezwzględną większością głosów

c)      większością 3/5 ustawowego składu rady

d)     większością 3/5 przy obecności co najmniej połowy radnych

e)      większością 2/3 ustawowego składu rady

 16. Do zadań zarządu powiatu nie należy:

a)      przygotowanie projektów uchwał rady

b)      wykonywanie uchwał rady

c)      gospodarowanie mieniem powiatu

d)     wykonywanie budżetu powiatu

e)      uchwalanie budżetu powiatu

 17. Zarządowi powiatu nie przysługuje prawo do:

a)      emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez radę powiatu

b)      dokonywania wydatków budżetowych

c)      zgłaszania propozycji zmian w budżecie powiatu

d)     wyboru skarbnika powiatu

e)      dysponowania rezerwą budżetu powiatu

 18. Starosta zobowiązany jest do przedłożenia wojewodzie uchwał rady powiatu w ciągu:

a)      7 dni od dnia ich podjęcia

b)      10 dni roboczych od ich podjęcia

c)      14 dni od ich podjęcia

d)     30 dni od ich podjęcia

e)      nie ma takiego obowiązku- uchwały rady powiatu wojewodzie przekazuje przewodniczący rady

19. Organem samorządu województwa jest:

a)      marszałek województwa

b)      skarbnik województwa

c)      dyrektor generalny urzędu marszałkowskiego- sekretarz województwa

d)     sejmik województwa

e)      wojewoda

 20. Ilu wicemarszałków może liczyć maksymalnie zarząd województwa:

a)      jednego

b)      dwóch

c)      trzech

d)     czterech

e)      żadna z odpowiedzi od A do D nie jest prawidłowa

 21. Sejmik województwa może odwołać marszałka na wniosek:

a)      co najmniej ¼ ustawowego składu sejmiku

b)      co najmniej 3/5 ustawowego składu sejmiku

c)      co najmniej 3/5 składu zarządu województwa

d)     co najmniej 5 członków zarządu województwa

e)      wojewody

 22. „Priorytety współpracy zagranicznej województwa” mogą być uchwalone przez sejmik województwa za zgodą:

a)       wojewody

b)      marszałka województwa

c)      ministra właściwego do spraw administracji publicznej

d)        ministra właściwego do spraw zagranicznych

e)        Prezesa Rady Ministrów

 23. Opłata za posiadanie psa może zostać ustanowiona w drodze:

a)      uchwały rady gminy

b)      uchwały rady powiatu

c)      uchwały sejmiku województwa

d)     uchwały zarządu powiatu

e)      zarządzenia starosty

 24. Do źródeł dochodów własnych gminy nie zalicza się:

a)      udziału w podatku VAT

b)      udziału w podatku PIT od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy

c)      wpływów z podatku od nieruchomości

d)     wpływów z podatku rolnego

e)      wpływów z opłat targowych

25. Opłata adiacencka to:

a)      opłata pobierana na podstawie przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych od osób fizycznych przebywających czasowo w celach turystyczno- wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach, które w oparciu o ww. kryteria na wniosek właściwej miejscowo rady gminy w uzgodnieniu z ministrem ochrony środowiska zaliczył właściwy wojewoda

b)      opłata płacona jednorazowo przez właściciela nieruchomości na rzecz gminy jeżeli wskutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wzrosła wartość objętej nim działki, a właściciel zbywa tę nieruchomość

c)      opłata, którą właściciel lub użytkownik wieczysty musi zapłacić gminie, jeżeli wzrosła wartość jego nieruchomości w wyniku podziału, scalenia lub inwestycji gminy w wykonanie infrastruktury technicznej, np. wybudowanie wodociągu czy wybudowanie lub modernizację drogi

d)     opłata pobierana od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowiskach lub innych wydzielonych miejscach

26. Siedzibą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego jest miasto:

a)      Radom

b)      Skarżysko- Kamienna

c)      Sandomierz

d)     Ostrowiec Świętokrzyski

e)      żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

27. Które z poniższych województw ma najniższy poziom urbanizacji:

a)      województwo śląskie

b)      małopolskie

c)      wielkopolskie

d)     podkarpackie

e)      pomorskie

28. Ile gmin jest w województwie pomorskim:

a)      20

b)      81

c)      123

d)     134

e)      143

29. Miastem, które liczy najmniej mieszkańców spośród miast województwa pomorskiego jest:

a)      Czarna Woda

b)      Sierakowice

c)      Skórcz

d)     Krynica Morska

e)      Hel

30. Miasto to przez Jana Długosza nazwane zostało Kluczem i Bramą Pomorza. Podczas wojny trzynastoletniej w jego pobliżu doszło do wielkiej bitwy wojsk polskich z Krzyżakami. Jak nazywa się to miasto:

a)      Grunwald

b)      Malbork

c)      Chojnice

d)     Toruń

e)      Sztum

Like this on Facebook

Reklamy
 1. jas
  15 kwietnia 2011 o 06:08

  Trudny ten test, powiedziałbym bardzo trudny. Bez googlowania i z głowy podjąłem się jednak go rozwiązać. Najgorzej jest z tymi liczbami członków zarządu i rad, cżłowiek ma ogólna wiedzę na temat samorządu i w takie szczegóły się nie wgryza. Na jaką ocenę zasłużyłem?

  1b, 2b, 3d, 4a, 5e, 6a, 7e, 8d, 9e, 10d, 11d, 12c, 13e, 14d, 15a, 16e, 17d, 18c, 19a, 20d, 21a, 22c, 23a, 24a, 25c, 26a, 27d, 28b, 29d, 30d.

 2. xyz
  15 kwietnia 2011 o 22:00

  1 – b 2 – b 3 – d 4 – a 5 – e 6 – c 7 – c 8 – d 9 – c 10 – b 11 – b 12 – c
  13 – e 14 – d 15 – a 16 – c 17 – d 18 – c 19 – d 20 – a 21 – b 22 – c 23 – a 24 – a
  25 – b 26 – e 27 – b 28 – d 29 – a 30 – e

 1. No trackbacks yet.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: