Strona główna > Powiat > 24 I 2013 – Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół

24 I 2013 – Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół

SZANOWNI PAŃSTWO!
Dot. POWIATOWEGO CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI W POWIECIE LĘBORSKIM.
Powiat Lęborski przystępuje do opracowania projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.
W związku z powyższym serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy w celu rozwoju oświaty na terenie
Powiatu Lęborskiego i udziału w ww. projekcie bez konieczności wnoszenia wkładu własnego do projektu.
CELE PROJEKTU:
wdrożenie nowego modelu systemu doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania szkoły, którego
założenia merytoryczne zostały opracowane w ramach projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE) „System
doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”
pomoc dyrektorom szkół i przedszkoli w jak najlepszym przygotowaniu się do realizacji polityki edukacyjnej
państwa.
PLANOWANY OKRES REALIZACJI PROJEKTU:
01.08.2013 – 31.07.2015
ODBIORCY PROJEKTU:
Wsparciem w ramach projektu mogą zostać objęte tylko szkoły dla dzieci i młodzieży, tj: szkoły podstawowe,
gimnazja, zasadnicze szkoły zawodowe, technika, licea ogólnokształcące. Udział w projekcie musi wziąć
co najmniej 10% szkół (podstawowych i gimnazjów), z terenu powiatu, znajdujących się poniżej średniej powiatowej
uzyskanej ze sprawdzianu lub egzaminu kończącego dany etap edukacyjny, a także co najmniej 10% szkół
z terenu powiatu, znajdujących się powyżej średniej. Ponadto udział w projekcie powiatowym musi wziąć od
dwóch do piętnastu przedszkoli, zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych z terenu
powiatu, o ile placówki te zatrudniają co najmniej pięciu nauczycieli. Szkoła/przedszkole może otrzymać wsparcie
tylko raz.
PODMIOTY ZAANGAŻOWANE W REALIZACJĘ ZADAŃ ROZWOJU SZKOŁY I DOSKONALENIA
KADRY NAUCZYCIELSKIEJ:
Powiat Lęborski w ramach projektu przewiduje współpracę z wieloma podmiotami zaangażowanymi
w doskonalenie zawodowe nauczycieli:
Podmiotem realizującym projekt będzie Referat Programów Pomocowych Starostwa Powiatowego w Lęborku,
który zatrudniał będzie na umowę-zlecenia/ umowę o pracę / dodatek specjalny tzw. PORE – Powiatowego
Organizatora Rozwoju Edukacji odpowiedzialnego za rozwój systemu wsparcia szkół w powiecie
Szkoły/ przedszkola biorące udział w projekcie będą objęte opieką SORE – Szkolnych Organizatorów Rozwoju
Edukacji zatrudnionych w Referacie Programow Pomocowych na umowy-zlecenia lub umowy o pracę,
którzy zajmować się będą pomocą w diagnozie szkół i realizacji rocznych planów rozwoju obejmujących
oferty doskonalenia
Oferty doskonalenia będą realizowane m.in. w oparciu o Centrum Kształcenia Ustawicznego istniejące
w Powiatowym Centrum Edukacyjnym – Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku oraz współpracę
z placówkami doskonalenia nauczycieli, aby zapewnić jak najwyższą jakość usług oferowanych w projekcie
(z projektu finansowane będą szkolenia, konsultacje, warsztaty, pomoc w organizowaniu przedsięwzięć integrujących
środowisko szkolne)

W ramach współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Lęborku, Biblioteką Pedagogiczną
w Lęborku oraz Szkołami Wyższymi planuje się realizację sieci współpracy i samokształcenia dla pracowników
oświaty (każda sieć obejmuje 20-25 nauczycieli, spotyka się 3-5 razy w roku szkolnym; z projektu finansowane
materiały szkoleniowe)
OFERTY DOSKONALENIA:
Pełny cykl doskonalenia w każdej szkole/przedszkolu musi być przeprowadzony w oparciu
o maksymalnie dwie oferty doskonalenia wypracowane w ramach projektu systemowego ORE. Wybór oferty
doskonalenia następuje po diagnozie przeprowadzonej w szkole/przedszkolu. Na podstawie ofert doskonalenia
budowane są roczne plany wspomagania (jedna oferta-jeden plan). Pełny cykl doskonalenia (od diagnozy potrzeb
do przedstawienia sprawozdania z przeprowadzonego wspomagania) musi zawierać się w roku szkolnym
i trwać nie krócej niż 7 miesięcy
Proponowane przez ORE oferty doskonalenia obejmują tematy:
1. Pierwszy/drugi rok pracy dyrektora szkoły
2. Jak i po co prowadzić ewaluacje wewnętrzną?
3. Jak efektywnie wykorzystać wyposażenie i warunki lokalowe szkoły?
4. Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych
5. Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich
6. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole
7. Szkoła promuje wartość edukacji
8. Nauczyciel 45+
9. Rodzice są partnerami szkoły
10. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym
11. Projekt edukacyjny w szkole
12. Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny Internet
13. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
14. Praca z uczniem zdolnym
15. Praca z uczniem młodszym
16. Budowa koncepcji pracy szkoły
17. Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?
18. Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła
19. Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej
20. Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły
21. Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się
22. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki
23. Ocenianie kształtujące
24. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?
SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA:
Wnioskodawca w ramach projektu musi utworzyć cztery różne tematycznie sieci współpracy
i samokształcenia, w tym co najmniej dwie, których założenia wypracowane zostały w ramach projektu systemowego
ORE.
Proponowane przez ORE tematyczne sieci współpracy i samokształcenia obejmują tematy:
1. Praca z nowoczesnymi technologiami TIK (rok II) – bezpieczny Internet
2. Praca z nowoczesnymi technologiami TIK (rok I) – bezpieczny Internet
3. Jak radzić sobie ze szkolną absencją? – bezpieczeństwo w szkole
4. Nauczyciele pracują zespołowo
5. Promocja i budowanie wizerunku szkoły (n-le)
6. Jak budować własny program nauczania?
7. Praca z uczniem zdolnym na zajęciach koła naukowego
8. Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów?
9. Praca z uczniem młodszym
10. Praca ze źródłem historycznym
11. Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki?
12. Matematyka w edukacji wczesnoszkolnej
13. Wycieczka jako forma nauczania przedmiotów przyrodniczych
14. Doświadczenia i eksperymenty na zajęciach przedmiotów przyrodniczych
15. Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania – jak nie zanudzić na lekcjach języka polskiego?
16. Edukacja filmowa
17. Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły
18. Zadania dyrektora w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole
19. Budowa spójności edukacyjnej (na poziomie powiatu)
20. Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły
W 2012 r. Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Powiatu Lęborskiego uzyskał informację, iż udziałem
w projekcie są zainteresowane szkoły z terenu Powiatu Lęborskiego wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego
pisma. Z analizy sieci szkół podstawowych i gimnazjów w powiecie lęborskim wynika, iż liczba szkół i liczba
zatrudnionych nauczycieli w szkołach jest znacząco wyższa.
Lista szkół objętych projektem nie została zamknięta – do udziału w projekcie mogą zgłosić się również
pozostałe szkoły podstawowe i gimnazja (publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej) oraz
przedszkola, zespoły wychowania przedszkolnego i punkty przedszkolne (publiczne i niepubliczne, o ile zatrudniają
co najmniej pięciu nauczycieli) z terenu powiatu lęborskiego.

W przypadku zainteresowania danej jednostki organizacyjnej oświaty udziałem w projekcie proszę o dostarczenie
wypełnionej i podpisanej ankiety oraz pisemnej deklaracji udziału w projekcie do Referatu Programów
Pomocowych Starostwa Powiatowego w Lęborku do dnia 31 stycznia 2013 r.
W razie pytań proszę o kontakt z Kierownikiem Referatu Programów Pomocowych – Panią Katarzyną
Dampc, tel. 59 8632 851, e-mail: programy@starostwolebork.pl.

2013-01-22 3.5 pytanie do gmin i szkol i przedszkoli zalacznik 1 zalacznik 2 – ankieta dla organow prowadzacych zalacznik 3 – ankieta dla szkol podstawowych zalacznik 4 – ankieta dla gimnazjow zalacznik 5 – ankieta dla szkoly ponadgimnazjalnej zalacznik 6 – ankieta dla przedszkoli

Reklamy
Kategorie:Powiat
  1. Brak komentarzy.
  1. No trackbacks yet.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: