Strona główna > Powiat > 18 VI 2013 – Jutro sesja absolutoryjna

18 VI 2013 – Jutro sesja absolutoryjna

Zapraszam na XXIX sesję Rady Powiatu Lęborskiego

która odbędzie się dnia 19 czerwca 2013 roku (środa) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lęborku przy ul. Czołgistów 5.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.

5. Informacja o wysokości pozyskanych środków z funduszy unijnych i innych funduszy zewnętrznych, złożonych wnioskach i efektach realizacji.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego za rok 2012 oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Lęborskiego za 2012 rok:
a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego za 2012 rok,
b) przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego za 2012 rok,
c) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Lęborskiego za 2012 rok wraz z opinią o wykonaniu budżetu Powiatu Lęborskiego za 2012 rok,
d) przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Lęborskiego,
e) przedstawienie opinii innych Komisji Rady Powiatu Lęborskiego dotyczących wykonania budżetu za 2012 rok,
f) dyskusja,
g) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego za rok 2012,
h) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Lęborskiego – głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 2 w Lęborku wchodzącego w skład Powiatowego Centrum Edukacyjnego – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku przy ul. Pionierów 16 oraz podjęcie uchwały.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych na terenie Powiatu Lęborskiego oraz podjęcie uchwały.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania Stypendium Starosty Lęborskiego dla uczniów uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych, znajdujących się na terenie Powiatu Lęborskiego oraz podjęcie uchwały.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Lęborskiego do realizacji projektu „DROGOWSKAZ” – od bierności do aktywności” oraz podjęcie uchwały.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację części inwestycyjnej projektu pod nazwą „Stworzenie ośrodka kompleksowej opieki zdrowotnej dla starzejącej się populacji poprzez utworzenie Oddziału Geriatrycznego, modernizację Działu Fizjoterapii, zakup sprzętu oraz prowadzenie działań edukacyjno-szkoleniowych dla pacjentów i personelu” wnioskowanego przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku do współfinansowania ze środków dostępnych w ramach funduszy norweskich i funduszy EOG w perspektywie 2009-2014 w zakresie Programu Operacyjnego PL07: Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych oraz podjęcie uchwały.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Lęborskiego do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2013 dla limitu kwoty przeznaczonej na współfinansowanie części nieinwestycyjnej projektu pod nazwą „Stworzenie ośrodka kompleksowej opieki zdrowotnej dla starzejącej się populacji poprzez utworzenie Oddziału Geriatrycznego, modernizację Działu Fizjoterapii, zakup sprzętu oraz prowadzenie działań edukacyjno-szkoleniowych dla pacjentów i personelu” wnioskowanego przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku do współfinansowania ze środków dostępnych w ramach funduszy norweskich i funduszy EOG w perspektywie 2009-2014 w zakresie Programu Operacyjnego PL07: Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych oraz zabezpieczenia środków na ten cel oraz podjęcie uchwały.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację części inwestycyjnej projektu pod nazwą „Poprawa opieki perinatalnej poprzez wykrywanie wad wrodzonych i zakażeń z grupy TORCH u dzieci nienarodzonych i noworodków, edukację, modernizację Oddziału Neonatologicznego, Ginekologiczno-Położniczego i Traktu Porodowego wraz zakupem niezbędnego sprzętu” wnioskowanego przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku do współfinansowania ze środków dostępnych w ramach funduszy norweskich i funduszy EOG w perspektywie 2009-2014 w zakresie Programu Operacyjnego PL07: Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych oraz podjęcie uchwały.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Lęborskiego do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2013 dla limitu kwoty przeznaczonej na współfinansowanie części nieinwestycyjnej projektu pod nazwą „Poprawa opieki perinatalnej poprzez wykrywanie wad wrodzonych i zakażeń z grupy TORCH u dzieci nienarodzonych i noworodków, edukację, modernizację Oddziału Neonatologicznego, Ginekologiczno-Położniczego i Traktu Porodowego wraz z zakupem niezbędnego sprzętu” wnioskowanego przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku do współfinansowania ze środków dostępnych w ramach funduszy norweskich i funduszy EOG w perspektywie 2009-2014 w zakresie Programu Operacyjnego PL07: Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych oraz zabezpieczenia środków na ten cel oraz podjęcie uchwały.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację części inwestycyjnej projektu pod nazwą „Wdrożenie nowoczesnej profilaktyki raka płuca i raka piersi poprzez wykonywanie badań przesiewowych z użyciem TK i MRI u osób ze zwiększonym ryzykiem zachorowania, badań bronchoskopowych, zakupu niezbędnego sprzętu oraz prowadzenie działań edukacyjnych” wnioskowanego przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku do współfinansowania ze środków dostępnych w ramach funduszy norweskich i funduszy EOG w perspektywie 2009-2014 w zakresie Programu Operacyjnego PL07: Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych oraz podjęcie uchwały.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Lęborskiego do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2013 do limitu kwoty przeznaczonej na współfinansowanie części nieinwestycyjnej projektu pod nazwą „Wdrożenie nowoczesnej profilaktyki raka płuca i raka piersi poprzez wykonywanie badań przesiewowych z użyciem TK i MRI u osób ze zwiększonym ryzykiem zachorowania, badań bronchoskopowych, zakupu niezbędnego sprzętu oraz prowadzenie działań edukacyjnych” wnioskowanego przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku do współfinansowania ze środków dostępnych w ramach funduszy norweskich i funduszy EOG w perspektywie2009-2014 w zakresie Programu Operacyjnego PL07: Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych oraz zabezpieczenia środków na ten cel oraz podjęcie uchwały.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację części inwestycyjnej zadania pod nazwą „Dostosowanie opieki zdrowotnej do starzejącej się populacji poprzez rozwój rehabilitacji kardiologicznej z telerehabilitacją, profilaktykę, edukację, doposażenie w sprzęt Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej i Poradni Kardiologicznej SPSZOZ w Lęborku” wnioskowanego przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku do współfinansowania ze środków dostępnych w ramach funduszy norweskich i funduszy EOG w perspektywie 2009-2014 w zakresie Programu Operacyjnego PL07: Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych oraz podjęcie uchwały.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Lęborskiego do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2013 do limitu kwoty przeznaczonej na współfinansowanie części nieinwestycyjnej projektu pod nazwą „Dostosowanie opieki zdrowotnej do starzejącej się populacji poprzez rozwój rehabilitacji kardiologicznej z telerehabilitacją, profilaktykę, edukację, doposażenie w sprzęt Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej i Poradni Kardiologicznej SPSZOZ w Lęborku” wnioskowanego przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku do współfinansowania ze środków dostępnych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w perspektywie 2009-2014 w zakresie Programu Operacyjnego PL07: Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych oraz zabezpieczenia środków na ten cel oraz podjęcie uchwały.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację części inwestycyjnej projektu pod nazwą „Poprawa dostępności do profilaktyki chorób nowotworowych dolnego odcinka przewodu pokarmowego dla populacji ze zwiększonym ryzykiem zachorowania poprzez wdrożenie kolonoskopii przesiewowej, działań edukacyjnych, zakupu sprzętu diagnostycznego” wnioskowanego przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku do współfinansowania ze środków dostępnych w ramach funduszy norweskich i funduszy EOG w perspektywie 2009-2014 w zakresie Programu Operacyjnego PL07: Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych oraz podjęcie uchwały.

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Lęborskiego do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2013 do limitu kwoty przeznaczonej na współfinansowanie części nieinwestycyjnej projektu pod nazwą „Poprawa dostępności do profilaktyki chorób nowotworowych dolnego odcinka przewodu pokarmowego dla populacji ze zwiększonym ryzykiem zachorowania poprzez wdrożenie kolonoskopii przesiewowej, działań edukacyjnych, zakupu sprzętu diagnostycznego” wnioskowanego przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku do współfinansowania ze środków dostępnych w ramach funduszy norweskich i funduszy EOG w perspektywie 2009-2014 w zakresie Programu Operacyjnego PL07: Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych oraz zabezpieczenia środków na ten cel oraz podjęcie uchwały.

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku oraz podjęcie uchwały.

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia partnerskiego z innymi powiatami i miastami na prawach powiatu województwa pomorskiego oraz podjęcie uchwały.

23. Interpelacje i zapytania radnych.

24. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

25. Wnioski i oświadczenia radnych.

26. Zamknięcie obrad.

Reklamy
  1. Brak komentarzy.
  1. No trackbacks yet.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: