Archiwum

Archive for the ‘Bez kategorii’ Category

Tomasz Tutak do Rady Powiatu Lęborskiego 2018

16 września 2018 Dodaj komentarz

Aktualności z mojej kampanii samorządowe można śledzić tutaj:

/https://m.facebook.com/TomaszTutak2018/

Reklamy
Kategorie:Bez kategorii

23 XII 2016 – Życzenia

23 grudnia 2016 Dodaj komentarz

Merry Christmas!.jpg

Kategorie:Bez kategorii

16 XII 2016 – XXIX sesja Rady Powiatu Lęborskiego

16 grudnia 2016 Dodaj komentarz

W dniu dzisiejszym Rada Powiatu będzie rozpatrywała m.in. uchwałę budżetową na 2017 rok. Porządek obrad XXIX sesji:
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Przedstawienie porządku obrad.

Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.

Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Lęborskiego na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019 – za lata 2014-2015.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Lęborskiego na lata 2016-2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2025” oraz podjęcie uchwały. 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2017-2025 oraz podjęcie uchwały.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lęborskiego na 2017 rok oraz podjęcie uchwały:

przedstawienie projektu uchwały,

przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu budżetu powiatu na 2017 rok,

przedstawienie zbiorczej opinii Komisji Budżetu, Gospodarki i Integracji Europejskiej,

dyskusja,

głosowanie.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2016 rok oraz podjęcie uchwały.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu lęborskiego dla niepublicznych szkół oraz niepublicznych placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz podjęcie uchwały.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Lęborskiego na lata 2016-2025 – aktualizacja oraz podjęcie uchwały.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia przez Powiat Lęborski porozumienia w sprawie powierzenia Powiatowi Bytowskiemu zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego oraz podjęcie uchwały.

Interpelacje i zapytania radnych.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Wnioski i oświadczenia radnych.

Zamknięcie obrad.

Kategorie:Bez kategorii

30 XI 2016 – Sesja Rady Powiatu Lęborskiego

30 listopada 2016 Dodaj komentarz

img_4247W dniu dzisiejszym uczestniczę w XXVIII Sesji Rady Powiatu Lęborskiego

Porządek obrad:

Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

Przedstawienie porządku obrad.

Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.

Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze powiatu lęborskiego.

Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2014-2020 – analiza działań za 2015 rok.

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.

Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Lęborskim na lata 2012-2020.

Sprawozdanie ze zrealizowanych działań w 2015 roku w ramach Strategii Rozwoju Powiatu Lęborskiego.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na rok 2016 oraz podjęcie uchwały.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2016-2025 oraz podjęcie uchwały.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Specjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Lęborku oraz podjęcie uchwały.

Rozpatrzenie projektu uchwały uchylającej uchwałę nr IX/69/07 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lęborskiego w drodze bezprzetargowej oraz podjęcie uchwały.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Lęborskiego na rzecz Gminy Miasto Lębork oraz podjęcie uchwały.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy

z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2017 rok oraz podjęcie uchwały.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lęborskiego oraz podjęcie uchwały.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Lęborskiego na lata 2016-2019 oraz podjęcie uchwały.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej między Powiatem Lęborskim a Powiatem Giżyckim oraz podjęcie uchwały.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego konieczności pilnej budowy drogi ekspresowej S6 oraz podjęcie uchwały.

Interpelacje i zapytania radnych.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Wnioski i oświadczenia radnych.

Zamknięcie obrad

Kategorie:Bez kategorii

9 VIII 2016 – Sesja nadzwyczajna Rady Powiatu Lęborskiego

9 sierpnia 2016 Dodaj komentarz

Na wniosek grupy radnych o godzinie 9.00 w dniu dzisiejszym odbędzie się sesja nadzwyczajna, na której ocenie poddany zostanie stan dróg w powiecie oraz stan zabezpieczenia przeciwpowodziowego.

Kategorie:Bez kategorii

20 I 2015 – Sesja Rady Powiatu Lęborskiego

20 stycznia 2016 Dodaj komentarz

 Informuje, że XVI sesja Rady Powiatu Lęborskiego odbędzie się 22 stycznia 2016 roku (piątek) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lęborku przy ul. Czołgistów 5.

Porządek obrad:

Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

Przedstawienie porządku obrad.

Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i prac Zarządu Powiatu między sesjami.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udział Powiatu Lęborskiego, jako Partnera Wiodącego w projekcie partnerskim pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Lębork”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020″ oraz podjęcie uchwały.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lęborskiego oraz podjęcie uchwały.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjecie od Wojewody Pomorskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz podjęcie uchwały.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Lęborskiego oraz podjęcie uchwały.

Interpelacje i zapytania radnych.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Wnioski i oświadczenia radnych.

Zamknięcie obrad.

15 I 2016 – Ranking liceów wg „Perspektyw” – kolejny sukces „Żeromskiego”

15 stycznia 2016 Dodaj komentarz

 

 Niedawno opublikowano najnowszy ranking liceów ogólnokształcących. Do rankingu kwalifikuje się 500 najlepszych liceów w Polsce. Z powiatu lęborskiego jedynie I LO im. S. Żeromskiego znajduje się w tym zestawieniu – na 280 miejscu w kraju i na 19 miejscu w województwie. „Żeromski” uzyskał także status szkoły ze „srebrną tarczą”. Oprócz kolejnych sukcesów olimpijskich wpływ na ten sukces miał stuprocentowy wynik zdawalności matury naszych absolwentów.

Chciałbym zwrócić uwagę, że I LO jest w naszym województwie jedną z najwyżej sklasyfikowanych szkół, które nie są prowadzone przez miasta na prawach powiatu. W Gdyni czy Gdańsku możliwości wsparcia szkół ponadgimnazjalnych przez samorządy są nieporównywalnie większe, a mimo tego „Żeromski” utrzymuje się w czołówce.

Pełen ranking tutaj http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=2513:ranking-liceow-2016-woj-pomorskie&catid=178&Itemid=351&strona=1

Strona naszej Szkoły

http://lo1.lebork.pl/