Archiwum

Archive for the ‘Polityka’ Category

23 maja 2017 – Protest w sprawie drogi S6

23 Maj 2017 Dodaj komentarz

Proszę nie dać się zwieść – zapowiedź wiceministra transportu, który w ostatnich dniach obiecał budowę kaszubskiego odcinka trasy S6 nie jest dobrą informacją. To jest zapowiedź kuriozum w skali kraju – otóż wynikiem tej decyzji będzie wybudowanie trasy szybkiego ruchu S6 od Szczecina do Gdańska z „dziurą” między Słupskiem a Bożympolem. Ktoś chyba stracił rozum – jaki jest powód wstrzymania decyzji budowy trasy w naszym powiecie? Wypada jednak pamiętać, że chaos decyzyjny w sprawie trasy S6, który obserwujemy pod rządami obecnej ekipy nie jest jednak tylko jej winą. Poprzednicy z PO pozwolili w czasie gdy byli za to odpowiedzialni na to, że urzędnik średniego szczebla przetrzymał wydanie decyzji środowiskowej przez 2 lata – dzisiaj byłoby już dawno wszystko w trakcie prac. Przy okazji rodzi się ciekawe dla mnie pytanie – dlaczego McDonalds zakupił działkę w „starym” przebiegu trasy S6 (naprzeciwko stacji Statoil)? – czyżby korporacja miała w swoim research`u wcześniej informacje o tym, jakie będą decyzje? Ciężko uwierzyć, że kilkumilionowa inwestycja powstanie przy drodze, która niedługo będzie zmarginalizowana.

Organizacje samorządowe postanowiły na dzień wczorajszy zaplanować akcję protestacyjną polegająca na bardzo „miękkim” blokowaniu trasy S6. W akcji czynny udział wzięli członkowie Stowarzyszenia „Ziemia Lęborska”.

Co ciekawe korek na dojeździe do lęborskiego Ronda Jana Pawła II uformował się zanim weszliśmy na drogę :). Zwróciłem na to uwagę pilnie obserwującemu przebieg protestu pracownikowi Urzędu Wojewódzkiemu, który rejestrował wybrane sceny na telefonie komórkowym.

Poniżej tłumaczę reporterom nasze stanowisko: Wywiad

Galeria z blokady:

Reklamy

19 XI 2016 – Apel mieszkańców Pomorza w sprawie budowy drogi ekspresowej S6na terenie województwa pomorskiego

19 listopada 2016 Dodaj komentarz

Z dużym niepokojem przyjmujemy pojawiające się w ostatnim czasie w mediach wypowiedzi przedstawicieli Rządu RP, które znacząco oddalają perspektywę budowy drogi ekspresowej S6 w województwie pomorskim.

Nie przemawia do nas – przedstawicieli pomorskich samorządów, organizacji pozarządowych i ośrodków akademickich, przedsiębiorców oraz mieszkańców województwa pomorskiego – argumentacja wskazująca drogę S6 jako mniej obciążoną w stosunku do innych dróg krajowych. Na niektórych swoich odcinkach DK 6 średni dobowy ruch roczny znacznie przekracza liczbę 20 tys. samochodów osiągając nawet 41 tys., a na obwodnicy Trójmiasta 70 tys. samochodów. Droga ekspresowa S6 należy do najważniejszych połączeń drogowych województwa pomorskiego oraz stanowi jedno z najważniejszych powiązań krajowego i europejskiego systemu transportowego.

Dzięki staraniom władz samorządowych Pomorza oraz oddziałowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku droga S6 została umieszczona na wysokim miejscu (pozycja 7 na 42 projekty) w Dokumencie Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. z perspektywą do 2030 r., realizowanych ze środków UE. Ponadto inwestycja ta znajduje się na pozycji 10 (na 51 przedsięwzięć) w załączniku nr 1 (Lista zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Programu) do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023, a także została zidentyfikowana w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO IŚ 2014-2020.

Dla inwestycji opracowano koncepcje programowe oraz uzyskano decyzję środowiskową.

Inwestycja ma strategiczny charakter dla województwa pomorskiego. Droga ekspresowa S6 wraz z autostradą A1 i realizowaną drogą ekspresową S7, będzie stanowić kręgosłup transportowy województwa, a także Polski Północnej. Budowa drogi ekspresowej S6 zapewni stworzenie sprawnego powiązania transportowego zachodniej części województwa z Trójmiastem, przyczyniając się tym samym do wzrostu atrakcyjności osiedleńczej i inwestycyjnej tych obszarów. Warto w tym miejscu zauważyć, że obszar zachodniej części województwa został wskazany w projekcie Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) jako obszar zmarginalizowany. Projekt SOR wskazuje również na konieczność uzupełnienia luk w sieci połączeń drogowych, w tym TEN-T, do której należy ta inwestycja.

Brak tej ważnej dla nas, strategicznej z punktu widzenia regionu, drogi oznacza stagnację gospodarczą i społeczną znacznej części województwa pomorskiego. Jest ona ważna dla przedsiębiorców, dla rozwoju gmin, ośrodków akademickich, jak i dla wszystkich mieszkańców tej części Pomorza. Dlatego wspólnie apelujemy o jak najszybsze rozpoczęcie prac nad realizacją tej ważnej dla Pomorza i Polski inwestycji.

11 VI 2015 -Sesja absolutoryjna

11 czerwca 2015 Dodaj komentarz

12 czerwca 2015 roku (piątek) o godz. 12:00 odbędzie się kolejna sesja Rady Powiatu
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego za rok 2014 oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Lęborskiego za 2014 rok:
a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego za 2014 rok,
b) przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego za 2014 rok,
c) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Lęborskiego za 2014 rok wraz z opinią o wykonaniu budżetu Powiatu Lęborskiego za 2014 rok,
d) przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Lęborskiego,
e) przedstawienie opinii innych Komisji Rady Powiatu Lęborskiego dotyczących wykonania budżetu za 2014 rok,
f) dyskusja,
g) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego za rok 2014,
h) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Lęborskiego – głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sierakowice oraz podjęcie uchwały.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Nowa Wieś Lęborska oraz podjęcie uchwały.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Wnioski i oświadczenia radnych.
11. Zamknięcie obrad.

27 X 2014 – Zasady głosowania w wyborach samorządowych, czyli dlaczego 20% głosów jest nieważne

27 października 2014 3 Komentarze

Kandydaci gotują się we własnym sosie. Do tego myślimy, że wyborcy myślą takimi samymi kategoriami jak my. Najlepszy przykład to dostrzeganie plakatów czy banerów rywali czy przyjaciół z listy. Gdy ktoś startuje to widzi je na 500 metrów. Ludzie, którzy nie są dotknięci gorączką wyborczą, nie dostrzegają naszego prężenia się z plakatów:)  Kandydaci uważają, że dla wyborców są także jasne zasady głosowania. Kilkanaście niedawnych rozmów uświadamia kandydatowi TT do Rady Powiatu, że nie jest przypadkiem, iż cztery lata temu w wyborach powiatowych 20% głosów było nieważne. Już się nie dziwię, 4 głosowania w jednym dniu, możemy nie wiedzieć, a więc:

16 XI będzie jeszcze trudniej z powodu zmiany i wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach rad gmin i miast. Kompletny brak stabilności, więc wyjaśniam:

1. W wyborach wójta i burmistrzów umieszczamy krzyżyk w JEDNEJ kratce.

2. W wyborach rad miasta i gmin umieszczamy krzyżyk w JEDNEJ kratce

3. W wyborach do rady powiatu umieszczamy JEDEN krzyżyk przy wybranym kandydacie (wiecie Państwo z której listy najlepiej)

4. W wyborach do Sejmiku umieszczamy JEDEN krzyżyk przy wybranym kandydacie,

5. Jeden znaczy jeden – nie zero, nie dwa i trzy. Jeden – inaczej głos jest NIEWAŻNY.

6. Dopiski na listach są bez sensu – i tak nie są protokołowane

7. Krzyżyk oznacza dwie linie przecinające się w polu kratki

Proszę o udostępnianie, następnym razem wyjaśnię na czym polega zasada proporcjonalna d`Hondta.

28 IX 2014 – O skandynawskich pieniądzach w powiecie lęborskim

28 września 2014 Dodaj komentarz

Na piątkowej sesji Rady Powiatu Lęborskiego udało się przyjąć uchwałę o sfinansowaniu przez Powiat wkładu własnego do projektu utworzenia w szpitalu oddziału geriatrii. Nie chciałbym komentować wszystkich głosów, które padły w dyskusji, ale chciałbym zwrócić uwagę na mało poruszany wątek – skąd pochodzić ma większość pieniędzy przeznaczonych na nowy oddział w lęborskim szpitalu.

Jak podaje strona http://www.eog.pl/

„Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej skierowanej przez Norwegię, Islandię i Lichtenstein do państw członkowskich Unii Europejskiej. Głównym zadaniem funduszy norweskich i funduszy EOG jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwami korzystającymi ze wsparcia. Zawarte umowy międzynarodowe, w tym tzw. Memorandum of Understanding stanowią podstawę do wydatkowania drugiej transzy środków przyznanej przez darczyńców na lata 2009-2014.

Kwota dostępna w tym okresie dla Polski wynosi ok. 570 mln euro.”

eeagrants-jpg

Co z tego wynika? Kilka państw spoza Unii –  uznaje, że powinno dzielić się swoim dobrobytem z uboższymi.Rządy tych państw mają rozwinięte poczucie WSPÓLNOTY. Szczerze chcą pomóc. Jest szansa przyjąć tą pomoc. Lęborski szpital został zakwalifikowany do tej edycji projektu jako jedyny w województwie pomorskim. Powstanie bardzo potrzebny oddział opieki dla osób starszych. Co ciekawe z tego źródła lęborski szpital realizował już wcześniej kilka projektów – można o nich przeczytać tutaj. Warto czasami dobrą myśl skierować do obywateli odległych od nas krajów, którzy dzielą się bezinteresownie chcąc, aby w Polsce było lepiej.

2 VI 2014 – Decyzja środowiskowa w sprawie Trasy Kaszubskiej

2 czerwca 2014 Dodaj komentarz

Po miesiącach nareszcie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku wydała decyzję środowiskową w sprawie przebiegu trasy szybkiego ruchu S6. Zaopiniowano wariant omijający Lębork od południa. Co dla nas bardzo ważne jednocześnie wiadomo, że uruchomiona zostanie wschodnia obwodnica Lęborka. Nareszcie.

Trasa Kaszubska będzie liczyła 61 km za 4,1 mld złotych. Realna realizacja możliwa będzie w latach 2017-20. Oczywiście do tego czasu realizowane będą także inne odcinki S6 od Kołbaskowa w kierunku wschodnim.

Przypominam całą epopeję wokół Trasy Kaszubskiej na moim blogu poniżej

https://tomasztutak.wordpress.com/?s=S6

27 V 2014 – Komentarz powyborczy

27 Maj 2014 1 komentarz

Znamy już oficjalne wyniki podane przez PKW. Nie mogę pozbyć się wrażenia, że w XXI wieku grupa kilku sędziwych sędziów nie jest optymalnym rozwiązaniem na prowadzenie tak zautomatyzowanej czynności jak przeliczenie i ogłoszenie wyników wyborów. Podanie oficjalnych wyników prostego w przeliczeniu głosowania dobę po zakończeniu wyborów jest niepoważne – brak szacunku dla wyborców a przede wszystkim dla kandydatów. Ale kilku panów mogło się za darmo pokazać w telewizji.

W skali Europy zmieniło się niewiele. Co prawda polskie media pieją o nieszczęściu w postaci sukcesu eurosceptyków, ale nie będą oni jednak zwartą siłą. Nie trzeba być politologiem, żeby wiedzieć, że Le Pen nie będzie współpracować z Farage`m – za dużo eurosceptycznych gwiazd :). Najważniejsze rozstrzygnięcie zapadnie pod koniec czerwca, kiedy EPL zgłosi kandydata na szefa Komisji Europejskiej. Wbrew sondażom przewyborczym, Schulz i Eurosocjaliści chyba tego stanowiska nie wezmą. Ciekawe jednak czy gdyby lewica mianowała Szefa KE to polskim komisarzem zostałaby Danuta Hübner.

Wynik Platformy budzi szacunek. Po kilku latach rządzenia wygrać wybory to duża sztuka. Źródła tego wyniku upatruję przede wszystkim w lepszej liście kandydatów niż rywale. I nie mam tu na myśli liderów (bezustannie przez TVN nazywanych „jedynkami” – językowy potwór), którzy na listach PO i PiS byli mocnymi kandydatami, ale o drugi szereg, gdzie można było znaleźć ciekawe nazwiska. Innym powodem skromnego, ale jednak zwycięstwa partii Tuska była mobilizacja. Wydaje mi się, że w warunkach tej frekwencji PO wzięła maksimum możliwych głosów. Ale to już tylko intuicja.

Niestety, przekaz programowy PO i PiS był mdły. Platforma skupiła się na swoich sukcesach, zaś PiS maksymalnie wyeksploatował hasło „zmiany”. Problemem PiS był jednak rywal na prawicy, który mówił o zmianie bardziej radykalnej (SP. KNP i RN). Tak więc Kaczyńskiemu przekaz się rozmył.

Wynik SLD dużo słabszy niż 5 lat temu, szczególnie zaskakujący jest spadek ilości oddanych na nich głosów wobec zapaści partii Palikota. To znaczy, że lewicowe głosy pozostały w domu. Potencjał lewicy wszędzie tam, gdzie byłą niska frekwencja wyborcza jest większy niż wynik.

Trudno mi ocenić wynik Nowej Prawicy. Za mało jeszcze wiemy na temat zmiany teorii na praktykę uczestnictwa w polityce. Mam wrażenie, że Korwin-Mikke porwał do urn część ludzi, którzy uwierzyli w możliwość rozbicia zabetonowanej sceny politycznej. Kiedyś to samo chcieli zrobić ludzie Palikota, jednak ich przekaz był płytki (walka z Kościołem + zalegalizowanie wszystkiego). Korwin występując z pozycji ideowo odwrotnych powinien o tej lekcji pamiętać. Życzę mu jednak dobrze, choćby ze względu na szacunek dla jego konsekwencji – 20 lat przegrywał wszystko i nie zmieniał partii na aktualnie rządzące. Na drugim biegunie jest Michał Kamiński, który mandatu nie zdobył, ale jego 20 tysięcy głosów pomogło Platformie w skali kraju pokonać PiS. Sam Kamiński zaliczył jednak w szalonym rajdzie po polskiej scenie politycznej kolejną partię. Z Ruchu Palikota już wystartować chyba nie zdąży 🙂

euro

Kilka uwag o charakterze lokalnym – PO w powiecie wygrała zdecydowanie ale przy słabej frekwencji – to daje powody do przewidywań, że w wyborach jesiennych PO i Ziemia Lęborska ma szansę powtórzyć wynik pod warunkiem ruszenia elektoratu z domów. SLD i PiS w przypadku powtórzenia tych wyników będą się bardzo liczyły. Nie trzeba szczególnej wyobraźni, żeby ułożyć sobie różne konstelacje po jesiennych wyborach.

Na koniec ciekawostka – Jacek Kurski zdobył mniej głosów niż Krzysztof Bosak. To kończy operę mydlaną pod tytułem „PiS bis”.

p.s.

Żałuję kilku osób, które nie weszły – Jana Kozłowskiego (jest szansa na fotel komisarza dla Lewandowskiego – wówczas były marszałek naszego województwa mandat chyba weźmie), Pawła Kowala, Tadeusza Cymańskiego. To kulturalni i zrównoważeni politycy. Nawet gdy się z nimi nie zgadzałem, to słuchałem z uwagą.