Archiwum

Archive for the ‘Powiat’ Category

23 maja 2017 – Protest w sprawie drogi S6

23 Maj 2017 Dodaj komentarz

Proszę nie dać się zwieść – zapowiedź wiceministra transportu, który w ostatnich dniach obiecał budowę kaszubskiego odcinka trasy S6 nie jest dobrą informacją. To jest zapowiedź kuriozum w skali kraju – otóż wynikiem tej decyzji będzie wybudowanie trasy szybkiego ruchu S6 od Szczecina do Gdańska z „dziurą” między Słupskiem a Bożympolem. Ktoś chyba stracił rozum – jaki jest powód wstrzymania decyzji budowy trasy w naszym powiecie? Wypada jednak pamiętać, że chaos decyzyjny w sprawie trasy S6, który obserwujemy pod rządami obecnej ekipy nie jest jednak tylko jej winą. Poprzednicy z PO pozwolili w czasie gdy byli za to odpowiedzialni na to, że urzędnik średniego szczebla przetrzymał wydanie decyzji środowiskowej przez 2 lata – dzisiaj byłoby już dawno wszystko w trakcie prac. Przy okazji rodzi się ciekawe dla mnie pytanie – dlaczego McDonalds zakupił działkę w „starym” przebiegu trasy S6 (naprzeciwko stacji Statoil)? – czyżby korporacja miała w swoim research`u wcześniej informacje o tym, jakie będą decyzje? Ciężko uwierzyć, że kilkumilionowa inwestycja powstanie przy drodze, która niedługo będzie zmarginalizowana.

Organizacje samorządowe postanowiły na dzień wczorajszy zaplanować akcję protestacyjną polegająca na bardzo „miękkim” blokowaniu trasy S6. W akcji czynny udział wzięli członkowie Stowarzyszenia „Ziemia Lęborska”.

Co ciekawe korek na dojeździe do lęborskiego Ronda Jana Pawła II uformował się zanim weszliśmy na drogę :). Zwróciłem na to uwagę pilnie obserwującemu przebieg protestu pracownikowi Urzędu Wojewódzkiemu, który rejestrował wybrane sceny na telefonie komórkowym.

Poniżej tłumaczę reporterom nasze stanowisko: Wywiad

Galeria z blokady:

Reklamy

17 II 2017 – Sesja Rady Powiatu Lęborskiego

17 lutego 2017 Dodaj komentarz

W dniu dzisiejszym uczestniczę w obradach sesji Rady Powiatu Lęborskiego:

Porządek obrad:
Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

Przedstawienie porządku obrad.

Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Lęborski za 2016 rok.

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 rok.

Informacja o realizacji zadań w 2016 roku w ramach „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2015-2018”.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację projektu pod nazwą „Poprawa dostępności do kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę, modernizację, wyposażenie oddziałów: kardiologicznego

 i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni, a także utworzenie zespołu do kinezyterapii w ramach Działu Fizjoterapii w SPSZOZ w Lęborku” wnioskowanego przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku do współfinansowania ze środków dostępnych w ramach RPO WP 2014-2020 w zakresie Osi priorytetowej 7. Zdrowie oraz podjęcie uchwały.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Wojewody Pomorskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz podjęcie uchwały.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Nowa Wieś Lęborska oraz podjęcie uchwały.  

Rozpatrzenie projektu uchwały uchylającej uchwałę nr XXVIII/224/2013 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż

w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lęborskiego oraz uchwałę nr XXIII/144/2016 z dnia 17 czerwca 2016 roku zmieniającą uchwałę nr XXVIII/224/2013 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lęborskiego oraz podjęcie uchwały.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lęborskiego oraz podjęcie uchwały.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych oraz podjęcie uchwały.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie n a lata 2017-2020 oraz podjęcie uchwały.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnością w Powiecie Lęborskim na lata 2017-2022 oraz podjęcie uchwały.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Lęborskiego na rok 2017 oraz podjęcie uchwały.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu Lęborskiego na 2017 rok oraz podjęcie uchwały.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Lęborskiego na rok 2017 oraz podjęcie uchwały.

Sprawozdania z prac stałych Komisji Rady Powiatu Lęborskiego za II półrocze 2016 roku.

Interpelacje i zapytania radnych.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Wnioski i oświadczenia radnych.

Zamknięcie obrad.

Kategorie:Powiat

19 XI 2016 – Apel mieszkańców Pomorza w sprawie budowy drogi ekspresowej S6na terenie województwa pomorskiego

19 listopada 2016 Dodaj komentarz

Z dużym niepokojem przyjmujemy pojawiające się w ostatnim czasie w mediach wypowiedzi przedstawicieli Rządu RP, które znacząco oddalają perspektywę budowy drogi ekspresowej S6 w województwie pomorskim.

Nie przemawia do nas – przedstawicieli pomorskich samorządów, organizacji pozarządowych i ośrodków akademickich, przedsiębiorców oraz mieszkańców województwa pomorskiego – argumentacja wskazująca drogę S6 jako mniej obciążoną w stosunku do innych dróg krajowych. Na niektórych swoich odcinkach DK 6 średni dobowy ruch roczny znacznie przekracza liczbę 20 tys. samochodów osiągając nawet 41 tys., a na obwodnicy Trójmiasta 70 tys. samochodów. Droga ekspresowa S6 należy do najważniejszych połączeń drogowych województwa pomorskiego oraz stanowi jedno z najważniejszych powiązań krajowego i europejskiego systemu transportowego.

Dzięki staraniom władz samorządowych Pomorza oraz oddziałowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku droga S6 została umieszczona na wysokim miejscu (pozycja 7 na 42 projekty) w Dokumencie Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. z perspektywą do 2030 r., realizowanych ze środków UE. Ponadto inwestycja ta znajduje się na pozycji 10 (na 51 przedsięwzięć) w załączniku nr 1 (Lista zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Programu) do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023, a także została zidentyfikowana w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO IŚ 2014-2020.

Dla inwestycji opracowano koncepcje programowe oraz uzyskano decyzję środowiskową.

Inwestycja ma strategiczny charakter dla województwa pomorskiego. Droga ekspresowa S6 wraz z autostradą A1 i realizowaną drogą ekspresową S7, będzie stanowić kręgosłup transportowy województwa, a także Polski Północnej. Budowa drogi ekspresowej S6 zapewni stworzenie sprawnego powiązania transportowego zachodniej części województwa z Trójmiastem, przyczyniając się tym samym do wzrostu atrakcyjności osiedleńczej i inwestycyjnej tych obszarów. Warto w tym miejscu zauważyć, że obszar zachodniej części województwa został wskazany w projekcie Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) jako obszar zmarginalizowany. Projekt SOR wskazuje również na konieczność uzupełnienia luk w sieci połączeń drogowych, w tym TEN-T, do której należy ta inwestycja.

Brak tej ważnej dla nas, strategicznej z punktu widzenia regionu, drogi oznacza stagnację gospodarczą i społeczną znacznej części województwa pomorskiego. Jest ona ważna dla przedsiębiorców, dla rozwoju gmin, ośrodków akademickich, jak i dla wszystkich mieszkańców tej części Pomorza. Dlatego wspólnie apelujemy o jak najszybsze rozpoczęcie prac nad realizacją tej ważnej dla Pomorza i Polski inwestycji.

13 XI 2016 – Odpowiedź na pytanie w/s zasad uśredniania pensji nauczycieli.

13 listopada 2016 Dodaj komentarz

Otrzymałem odpowiedź na pytanie dotyczące zasad uśredniania pensji nauczycieli w szkołach ponadgimnazjalnych – w związku ze zmianą kalendarza roku szkolnego.

Odpowiedź wklejam poniżej w całości. Jestem w trakcie analizy argumentów podanych w piśmie.

odpowiedz.pdf

4 XI 2016 -Podpisanie umowy na remont drogi nr 214

4 listopada 2016 Dodaj komentarz

Nareszcie. W dniu dzisiejszym podpisano umowę na remont drogi nr 214 na odcinku Łeba – Białogarda. Termin zakończenia prac, które wykona firma STRABAG przewidziany jest na maj 2018 roku.

9 X 2016 – Uśrednianie pensji nauczycieli a nowy kalendarz roku szkolnego.

9 października 2016 1 komentarz

Na czwartkowej sesji Rady Powiatu Lęborskiego zadałem pytanie Zarządowi Powiatu wynikające ze zmiany w organizacji roku szkolnego 2016/2017. Otóż MEN zarządził w sierpniu zmianę dotychczasowego kalendarza roku szkolnego, skracając go o jeden tydzień z 38 na 37 tygodni nauki szkolnej. Powinno spowodować to zmiany w sposobie naliczania godzin ponadwymiarowych, którzy po odejściu maturzystów nie wypracowują pełnego etatu. W praktyce nauczyciel, który na 7 klas prowadzi zajęcia w 2 maturalnych traciłby przez to około 17o zł brutto, ale już w przypadku gdy na 6 klas – trzy kończą naukę z końcem kwietnia – traciłby ponad 500 zł.

Pytanie złożone na sesji dotyczy terminu ponownego przeliczenia wynagrodzenia nauczycieli. Odpowiedź przekażę na blogu.

22 III 2016 – Sesja Rady Powiatu Lęborskiego

22 marca 2016 Dodaj komentarz

Informuję, że XVIII sesja Rady Powiatu Lęborskiego odbędzie się dnia 22 marca 2016 roku (wtorek) o godz. 1000 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lęborku przy ul. Czołgistów 5.
 
Porządek obrad:
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Przedstawienie porządku obrad.

Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.

Informacja o realizacji zadań w 2015 roku w ramach „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2015-2018”.

Informacje o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w 2015 roku na terenie działania Prokuratury Rejonowej w Lęborku.

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2015 rok.

Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Lęborku o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Lęborskim za 2015 rok.

Sprawozdanie Komendanta Powiatowego PSP w Lęborku o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2015 roku.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na rok 2016 oraz podjęcie uchwały.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2016-2025 oraz podjęcie uchwały.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Lęborskiego do operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego „Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2016-2020” poprzez realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa nawierzchni jezdni bitumicznej drogi powiatowej nr 1183G na odcinku Czarnówko – Nowa Wieś Lęborska” oraz podjęcie uchwały.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Lęborskiego do operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego „Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2016-2020” poprzez realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa nawierzchni jezdni bitumicznej drogi powiatowej nr 1324G ul. PKWN w Cewicach” oraz podjęcie uchwały.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego oraz prawa jazdy oraz podjęcie uchwały.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lęborskiego oraz podjęcie uchwały.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określania zasad udzielania Stypendium Starosty Lęborskiego dla uczniów uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych, znajdujących się na terenie Powiatu Lęborskiego oraz podjęcie uchwały.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/21/2015 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku oraz podjęcie uchwały.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Lęborskiego na rok 2016 oraz podjęcie uchwały.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu Lęborskiego na 2016 rok oraz podjęcie uchwały.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Lęborskiego na rok 2016 oraz podjęcie uchwały.

Sprawozdania z prac komisji stałych Rady Powiatu za II półrocze 2015 roku.

Interpelacje i zapytania radnych.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Wnioski i oświadczenia radnych.

Zamknięcie obrad.

Kategorie:Powiat