Archiwum

Posts Tagged ‘Lębork’

23 maja 2017 – Protest w sprawie drogi S6

23 Maj 2017 Dodaj komentarz

Proszę nie dać się zwieść – zapowiedź wiceministra transportu, który w ostatnich dniach obiecał budowę kaszubskiego odcinka trasy S6 nie jest dobrą informacją. To jest zapowiedź kuriozum w skali kraju – otóż wynikiem tej decyzji będzie wybudowanie trasy szybkiego ruchu S6 od Szczecina do Gdańska z „dziurą” między Słupskiem a Bożympolem. Ktoś chyba stracił rozum – jaki jest powód wstrzymania decyzji budowy trasy w naszym powiecie? Wypada jednak pamiętać, że chaos decyzyjny w sprawie trasy S6, który obserwujemy pod rządami obecnej ekipy nie jest jednak tylko jej winą. Poprzednicy z PO pozwolili w czasie gdy byli za to odpowiedzialni na to, że urzędnik średniego szczebla przetrzymał wydanie decyzji środowiskowej przez 2 lata – dzisiaj byłoby już dawno wszystko w trakcie prac. Przy okazji rodzi się ciekawe dla mnie pytanie – dlaczego McDonalds zakupił działkę w „starym” przebiegu trasy S6 (naprzeciwko stacji Statoil)? – czyżby korporacja miała w swoim research`u wcześniej informacje o tym, jakie będą decyzje? Ciężko uwierzyć, że kilkumilionowa inwestycja powstanie przy drodze, która niedługo będzie zmarginalizowana.

Organizacje samorządowe postanowiły na dzień wczorajszy zaplanować akcję protestacyjną polegająca na bardzo „miękkim” blokowaniu trasy S6. W akcji czynny udział wzięli członkowie Stowarzyszenia „Ziemia Lęborska”.

Co ciekawe korek na dojeździe do lęborskiego Ronda Jana Pawła II uformował się zanim weszliśmy na drogę :). Zwróciłem na to uwagę pilnie obserwującemu przebieg protestu pracownikowi Urzędu Wojewódzkiemu, który rejestrował wybrane sceny na telefonie komórkowym.

Poniżej tłumaczę reporterom nasze stanowisko: Wywiad

Galeria z blokady:

Reklamy

19 XI 2016 – Apel mieszkańców Pomorza w sprawie budowy drogi ekspresowej S6na terenie województwa pomorskiego

19 listopada 2016 Dodaj komentarz

Z dużym niepokojem przyjmujemy pojawiające się w ostatnim czasie w mediach wypowiedzi przedstawicieli Rządu RP, które znacząco oddalają perspektywę budowy drogi ekspresowej S6 w województwie pomorskim.

Nie przemawia do nas – przedstawicieli pomorskich samorządów, organizacji pozarządowych i ośrodków akademickich, przedsiębiorców oraz mieszkańców województwa pomorskiego – argumentacja wskazująca drogę S6 jako mniej obciążoną w stosunku do innych dróg krajowych. Na niektórych swoich odcinkach DK 6 średni dobowy ruch roczny znacznie przekracza liczbę 20 tys. samochodów osiągając nawet 41 tys., a na obwodnicy Trójmiasta 70 tys. samochodów. Droga ekspresowa S6 należy do najważniejszych połączeń drogowych województwa pomorskiego oraz stanowi jedno z najważniejszych powiązań krajowego i europejskiego systemu transportowego.

Dzięki staraniom władz samorządowych Pomorza oraz oddziałowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku droga S6 została umieszczona na wysokim miejscu (pozycja 7 na 42 projekty) w Dokumencie Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. z perspektywą do 2030 r., realizowanych ze środków UE. Ponadto inwestycja ta znajduje się na pozycji 10 (na 51 przedsięwzięć) w załączniku nr 1 (Lista zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Programu) do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023, a także została zidentyfikowana w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO IŚ 2014-2020.

Dla inwestycji opracowano koncepcje programowe oraz uzyskano decyzję środowiskową.

Inwestycja ma strategiczny charakter dla województwa pomorskiego. Droga ekspresowa S6 wraz z autostradą A1 i realizowaną drogą ekspresową S7, będzie stanowić kręgosłup transportowy województwa, a także Polski Północnej. Budowa drogi ekspresowej S6 zapewni stworzenie sprawnego powiązania transportowego zachodniej części województwa z Trójmiastem, przyczyniając się tym samym do wzrostu atrakcyjności osiedleńczej i inwestycyjnej tych obszarów. Warto w tym miejscu zauważyć, że obszar zachodniej części województwa został wskazany w projekcie Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) jako obszar zmarginalizowany. Projekt SOR wskazuje również na konieczność uzupełnienia luk w sieci połączeń drogowych, w tym TEN-T, do której należy ta inwestycja.

Brak tej ważnej dla nas, strategicznej z punktu widzenia regionu, drogi oznacza stagnację gospodarczą i społeczną znacznej części województwa pomorskiego. Jest ona ważna dla przedsiębiorców, dla rozwoju gmin, ośrodków akademickich, jak i dla wszystkich mieszkańców tej części Pomorza. Dlatego wspólnie apelujemy o jak najszybsze rozpoczęcie prac nad realizacją tej ważnej dla Pomorza i Polski inwestycji.

4 XI 2016 -Podpisanie umowy na remont drogi nr 214

4 listopada 2016 Dodaj komentarz

Nareszcie. W dniu dzisiejszym podpisano umowę na remont drogi nr 214 na odcinku Łeba – Białogarda. Termin zakończenia prac, które wykona firma STRABAG przewidziany jest na maj 2018 roku.

XLII sesja Rady Powiatu Lęborskiego w piątek

6 listopada 2014 Dodaj komentarz

Najbliższa sesja

Zapraszam na XLII sesję Rady Powiatu Lęborskiego

która odbędzie się w dniu 7 listopada 2014 roku (piątek) o godz. 1200 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lęborku przy ul. Czołgistów 5.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2013/2014.
6. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.
7. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Lęborskim na lata 2012-2020.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2014 rok oraz podjęcie uchwały.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez nieruchomości stanowiące własność Powiatu Lęborskiego oraz podjęcie uchwały.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przyjęcia darowizny nieruchomości stanowiących mienie Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Lęborskiego oraz podjęcie uchwały.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przyjęcia darowizny nieruchomości stanowiących mienie Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Lęborskiego oraz podjęcie uchwały.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z przeprowadzonych konsultacji dotyczących przedmiotowego projektu uchwały.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/302/2014 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji w 2014 roku oraz podjęcie uchwały.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lęborskiego oraz podjęcie uchwały.
15. Interpelacje i zapytania radnych.
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17. Wnioski i oświadczenia radnych.
18. Zamknięcie obrad.

18 X – Programy profilaktyczne lęborskiego szpitala realizowane z funduszy Powiatu Lęborskiego

18 października 2014 Dodaj komentarz

W roku 2014 lęborski szpital dzięki finansowemu wsparciu Powiatu Lęborskiego kontynuował następujące projekty profilaktyczne dla mieszkańców naszego powiatu:

Badania niemowląt w zakresie wczesnego wykrywania dysplazji stawów biodrowych.
Celem realizacji zadania profilaktycznego jest wczesne wykrywanie dysplazji stawów biodrowych u niemowląt. Programem objęte będą wszystkie niemowlęta zamieszkałe na terenie powiatu lęborskiego.
W ramach jednego badania wykonane zostaną następujące czynności:

1) porada lekarska,
2) badanie USG stawów biodrowych,
3) wypisanie skierowania (w zależności od diagnozy) celem zaopatrzenia w pomocowe środki zaopatrzenia ortopedycznego.

Badania mężczyzn w zakresie wczesnego wykrywania nowotworu gruczołu krokowego.
Akcją prozdrowotną zostaną objęci mężczyźni od 40 roku życia, zamieszkali na terenie powiatu lęborskiego. W ramach jednego badania wykonane zostaną następujące czynności:

1) badanie kliniczne w Poradni Chirurgicznej,
2) badanie PSA w Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej,
3) badanie USG w Pracowni Diagnostyki Obrazowej,
4) konsultacja lekarska.

Badania obrazowe piersi w zakresie wczesnego wykrywania nowotworu piersi .
Celem prowadzonych badań jest wczesne wykrywanie raka piersi u kobiet. Badaniami zostaną objęte kobiety z terenu powiatu lęborskiego, w wieku od 34 lat (rocznik 1980) do 49 lat (rocznik 1965) oraz po 70 roku życia, które w ostatnich 12 miesiącach nie miały wykonanych badań obrazowych piersi. W ramach jednego badania profilaktycznego zostaną wykonane następujące czynności:

a) badanie palpacyjne piersi wykonane przez lekarza radiologa z nauką samodzielnego wykonywania badania palpacyjnego przez kobietę,
b) zebranie wywiadu,
c) kwalifikacja do wykonania odpowiedniego badania (usg piersi, mammografia lub oba badania równoczasowo – w zależności od wieku kobiety, obciążenia dziedzicznego oraz budowy piersi),
d) wykonanie badania (usg, mammografia),
e) wydanie wyniku przeprowadzonego badania,
f) określenie czasu wykonania następnego badania profilaktycznego lub w sytuacji stwierdzenia patologii wymagającej leczenia – stosowne skierowanie pacjentki.

Dwa ostatnie programy cieszyły się tak dużym zainteresowaniem w ostatnich latach, że po wyczerpaniu przewidzianej puli Zarząd Powiatu przesuwał na ich kontynuację dodatkowe środki.

zycie

28 IX 2014 – O skandynawskich pieniądzach w powiecie lęborskim

28 września 2014 Dodaj komentarz

Na piątkowej sesji Rady Powiatu Lęborskiego udało się przyjąć uchwałę o sfinansowaniu przez Powiat wkładu własnego do projektu utworzenia w szpitalu oddziału geriatrii. Nie chciałbym komentować wszystkich głosów, które padły w dyskusji, ale chciałbym zwrócić uwagę na mało poruszany wątek – skąd pochodzić ma większość pieniędzy przeznaczonych na nowy oddział w lęborskim szpitalu.

Jak podaje strona http://www.eog.pl/

„Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej skierowanej przez Norwegię, Islandię i Lichtenstein do państw członkowskich Unii Europejskiej. Głównym zadaniem funduszy norweskich i funduszy EOG jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwami korzystającymi ze wsparcia. Zawarte umowy międzynarodowe, w tym tzw. Memorandum of Understanding stanowią podstawę do wydatkowania drugiej transzy środków przyznanej przez darczyńców na lata 2009-2014.

Kwota dostępna w tym okresie dla Polski wynosi ok. 570 mln euro.”

eeagrants-jpg

Co z tego wynika? Kilka państw spoza Unii –  uznaje, że powinno dzielić się swoim dobrobytem z uboższymi.Rządy tych państw mają rozwinięte poczucie WSPÓLNOTY. Szczerze chcą pomóc. Jest szansa przyjąć tą pomoc. Lęborski szpital został zakwalifikowany do tej edycji projektu jako jedyny w województwie pomorskim. Powstanie bardzo potrzebny oddział opieki dla osób starszych. Co ciekawe z tego źródła lęborski szpital realizował już wcześniej kilka projektów – można o nich przeczytać tutaj. Warto czasami dobrą myśl skierować do obywateli odległych od nas krajów, którzy dzielą się bezinteresownie chcąc, aby w Polsce było lepiej.

2 VI 2014 – Decyzja środowiskowa w sprawie Trasy Kaszubskiej

2 czerwca 2014 Dodaj komentarz

Po miesiącach nareszcie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku wydała decyzję środowiskową w sprawie przebiegu trasy szybkiego ruchu S6. Zaopiniowano wariant omijający Lębork od południa. Co dla nas bardzo ważne jednocześnie wiadomo, że uruchomiona zostanie wschodnia obwodnica Lęborka. Nareszcie.

Trasa Kaszubska będzie liczyła 61 km za 4,1 mld złotych. Realna realizacja możliwa będzie w latach 2017-20. Oczywiście do tego czasu realizowane będą także inne odcinki S6 od Kołbaskowa w kierunku wschodnim.

Przypominam całą epopeję wokół Trasy Kaszubskiej na moim blogu poniżej

https://tomasztutak.wordpress.com/?s=S6